logo School Reviews

Học viện Âm nhạc Huế

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học.

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN

Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn Âm nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể

Tổ chức khảo sát, sưu tầm, điền dã để thu thập tài liệu băng đĩa các loại hình sinh hoạt âm nhạc và tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống của toàn bộ khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là Nhã nhạc Huế và Không gian văn hoá cồng chiêng Tây nguyên, nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của Thế giới ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tổ chức tổng điều tra, khảo sát và quy hoạch dân ca dân nhạc các vùng miền đặc trưng trong toàn khu vực để kịp thời sưu tầm, lưu giữ, khảo cứu, phát huy và giới thiệu, quảng bá vốn di sản âm nhạc truyền thống của khu vực dưới mọi hình thức, tiến tới việc thành lập Ngân hàng dữ liệu điện tử dân ca dân nhạc, ngành âm nhạc Dân tộc học và nhà Bảo tàng âm nhạc Dân tộc học.

Có kế hoạch triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong Học viện âm nhạc Huế như biên soạn đề cương môn học, tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy, đặc biệt đối với giáo trình âm nhạc các dân tộc thiểu số, âm nhạc truyền thống, dân ca dân nhạc các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực các ngành học, thuộc nhóm ngành âm nhạc theo danh mục các ngành đào tạo đại học, cao đẳng khối Văn hoá Nghệ thuật Thông tin đã được Hội đồng chương trình của Bộ Văn hoá – Thông tin thông qua ngày 31/12/2004, bao gồm: Sáng tác âm nhạc, Lý thuyết (trước đây gọi là ngành lý luận âm nhạc), Chỉ huy, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (với các chuyên ngành Tranh, Tam, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Sáo, Bầu…), Biểu diễn nhạc cụ phương tây (với các chuyên ngành Violon, Cello, Kèn, Guitare, Accordeon, Organ, Piano, Thanh nhạc…và Sư phạm âm nhạc ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học theo các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, đào tạo văn bằng hai, bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo nguồn theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và yêu cầu của xã hội cho các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngoài các danh mục đào tạo đã được Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành, Học viện âm nhạc Huế ra đời sẽ đề xuất xây dựng thêm các danh mục chương trình đào tạo hệ thống bài bản Nhã nhạc (Âm nhạc Cung đình) và hệ thống bài bản âm nhạc sử dụng trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Biểu diễn

Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Trung tâm Biểu diễn âm nhạc (có Dàn nhạc dân tộc và Dàn nhạc giao hưởng), theo nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, âm nhạc truyền thống nói chung, âm nhạc Cung đình ( Nhã Nhạc) nói riêng với tinh hoa âm nhạc thế giới, góp phần rèn luyện kỹ năng biểu diễn thực hành nghề nghiệp của học sinh – sinh viên và đáp ứng nhu cầu thưởng thức giao lưu âm nhạc của học sinh sinh viên trong Đại học Huế, Khu vực và toàn xã hội, gắn hoạt động của Trung tâm Biểu diễn thực nghiệm và các thiết chế hoạt động âm nhạc khác thông qua các Ban nhạc, Nhóm nhạc.

Mục tiêu kinh tế xã hội

Thông qua phát triển các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực âm nhạc, từng bước đẩy mạnh các hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học gắn liền với hoạt động biểu diễn thực nghiệm và biểu diễn phục vụ nhằm góp phần thúc đẩy, tạo động lực đối với sự phát triển sự nghiệp âm nhạc, văn hoá nghệ thuật nói riêng và kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên, và thành phố Huế – Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu, định hướng chủ yếu của Đảng, Nhà nước đối với khu vực trong giai đoạn mới.

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, biễu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới; phát huy các giá trị di sản âm nhạc đặc trưng nhằm đáp ứng sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật âm nhạc của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

PHÒNG CHỨC NĂNG
 
Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chức năng, nhiệm vụ: Công tác hành chính, văn thư: a) Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín… trình Giám đốc phê duyệt và chuyển đến các đơn vị chức năng có liên quan để xử lý; quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ,…

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế: Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng định hướng, kế hoạch, quy mô và chương trình đào tạo; tổ chức, điều phối, điều hành và quản lý các loại hình đào tạo chính quy bậc trung cấp, đại học ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên:  Chức năng, nhiệm vụ: Công tác tổ chức hành chính: Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; theo dõi, quản lý, đánh giá, phân công chủ nhiệm các lớp học; làm thẻ học sinh, sinh viên

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục: Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VH,TT&DL và của Học viện. 

KHOA CHUYÊN NGÀNH

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học: Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy là đơn vị trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy; Là đơn vị tạo nguồn về cán bộ làm công tác giảng dạy các môn Kiến thức âm nhạc cơ sở trong Học viện.

Khoa Piano: Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác.

Khoa Thanh nhạc: Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Thanh nhạc Guitare là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc, guitare cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công. 

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc: Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Giao hưởng là đơn vị đào tạo chuyên ngành biểu diễn các nhạc cụ phương Tây bậc Trung cấp, Đại học. Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên, học sinh, sinh viên còn tham gia biểu diễn các chương trình thính phòng, giao hưởng của Học viện.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Thông tin, Thư viện: Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng: Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thư viện trong toàn Học viện phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH của cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên của Học viện.

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc: Chức năng, nhiệm vụ: Viện Dân tộc nhạc học là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ, bảo tồn, khôi phục, truyền bá nền âm nhạc.

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc: Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức dàn dựng, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc truyền thống, Nhã nhạc Cung đình Huế, âm nhạc Cồng Chiêng Tây nguyên, âm nhạc kinh điển thế giới thông qua dàn nhạc Dân tộc tổng hợp, dàn Nhã nhạc, dàn Cồng Chiêng, dàn nhạc Giao hưởng…

Xem thêm thông tin tại http://hocvienamnhachue.edu.vn

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục