logo School Reviews

Trường THPT Hùng Vương - TT. D’ran – H. Đơn Dương

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trường THPT Hùng Vương.   Địa chỉ: 33 Nguyễn Huệ - Tổ dân phố 1 – TT. D’ran – H. Đơn Dương – T. Lâm Đồng. Điện thoại: 0633.704.703  Email: c3hungvuong.lamdong@moet.edu.vn  Website : http://www.c3hungvuong.edu.vn  TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo, kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch...

Trường THPT Hùng Vương.  

Địa chỉ: 33 Nguyễn Huệ - Tổ dân phố 1 – TT. D’ran – H. Đơn Dương – T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.704.703 

Email: c3hungvuong.lamdong@moet.edu.vn 

Website : http://www.c3hungvuong.edu.vn

 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo, kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giáo dục nước ta đã có sự đổi mới, chuyển từ nền giáo dục phục vụ kinh tế kế hoạch hoá sang nền giáo dục vận hành theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đường lối phát triển sự nghiệp giáo dục phục vụ CNH – HĐH đất nước, Đảng ta đã xác định: Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của từng vùng nói riêng; Gíao dục là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân.
Để thực hiện đường lối đổi mới giáo dục của Đảng, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam. Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009 ( Luật số 44/2009/QH 12, ban hành ngày 25/11/2009); Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về xây dựng  đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Nghị quyết 37/2004/QH11 của Quốc hội; Chỉ thị 18/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân đòi hỏi các cơ sở giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng phải xây dựng kế hoạch chiến lươc phát triển của từng nhà trường trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.
Trường THPT Hùng Vương được thành lập theo quyết định số 1551/QĐUB, ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2012
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2013-2016, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT Hùng Vương là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nhà trường. Trong điều kiện của huyện vừa đạt nông thôn mới và nhà trường đi vào hoạt động năm học thứ 4 còn gặp rất nhiều khó khăn, Trường THPT Hùng Vương  quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng ngành giáo dục huyện Đơn Dương nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng i nói chung phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông tin sẽ được câp nhật thêm .  

 

 


 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục